บ้านปลา ธนาคารปู

หากพูดถึงชุมชนที่เข้มแข็ง ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน ต้องยกให้ชุมชนบ้านบางสระเก้า ที่มีอาชีพทำนา ทอเสื่อ ทำประมงเรือเล็กมาตั้งแต่บรรพบุรุษในลำคลองหนองบัวและคลองบางสระเก้า ซึ่งเป็นพื้นที่ 3 น้ำ ทำให้มีแพลงตอนและอาหารมากมาย ทำให้มีกุ้ง หอย ปู ปลาที่สมบูรณ์ จวบจนมีการรุกรานของคนนอกพื้นถิ่น ที่ใช้เรือดุนลักลอบเข้ามาจับสัตว์น้ำ ทำให้เกิดปัญหาสัตว์น้ำลดลง

กว่า 20 ปี ภายใต้การนำของผู้ใหญ่อู๊ด (นายสถิต แสนเสนาะ) ที่ร่วมใจกับชาวบ้านจนสามารถขับไล่เรือดุนออกนอกพื้นที่สำเร็จ แล้วร่วมกันจัดตั้ง บ้านปลา ธนาคารปู เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารในชุมชนเอาไว้ การสร้างบ้านปลา ก็คือการสร้างปะการังเทียม โดดยนำยางนอกรถยนต์มามัดเป็นลูกเต๋า แล้วนำไปปล่อยไว้ตามคลอง เพื่อเป็นที่หลบภัยจากกระแสน้ำของปลาตัวเล็ก ๆ เมื่อมีปลาเล็ก ย่อมมีปลาใหญ่ที่ตามเข้ามากินปลาเล็กตามวงจรธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดแหล่งอาหารของชุมชนอีกครั้ง ชาวประมงไม่ต้องเดินทางไกล เสียเงิน เสียเวลา เพราะสามารถจับปลาในท้องที่ได้เลย สำหรับธนาคารปู เปรียบเสมือนโรงพยาบาลรับฝากท้องของบรรดาแม่ปูทั้งหลาย โดยเฉพาะปูไข่นอกกระดอง เนื่องจากปู่ไข่เป็นที่นิยมกันมาก ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนพันธุ์ปูที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ที่นี่จึงเป็นแนวคิดว่าต้องทำการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ไปพร้อมๆ กันจึงมีการทำกติการ่วมกันว่า เมื่อจับปูไข่ได้ โดยเฉพาะปูไข่นอกกระดองที่สามารถผลิตลูกได้เป็นล้านตัว ให้นำมาฝากธนาคารปูไว้เมื่อแม่ปูฟักไข่เป็นลุกปูเล็ก ๆ มากมาย ก็จะนำไปปล่อยให้เติบโตตามธรรมชาติ เพื่อกลายเป็นแหล่งอาหารต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand